Trafikanordningar för GC-miljö

Tillfälliga trafikanordningar för gång och cykeltrafik enligt standard SS7750-1

Under 2022 introducerades en ny standard, SS7750-1 med syftet att öka säkerheten för fotgängare, cyklister och för människor med vägen som arbetsplats. Standarden har tydliga krav och rekommendationer för ansvariga väghållare att skapa goda förutsättningar för framkomlighet, samt att använda tillfälliga trafikanordningar av typen räcken och staket som är anpassade för just gång- och cykeltrafik.
 
I de nya standarderna finns 3 olika skyddsklasser. Vilken skyddsklass som bör tillämpas beror på förutsättningar på aktuell plats. Ladda ned infoblad med skyddsklasserna
 
standard-7750.png

 

Syfte och bakgrund

I takt med samhällsutvecklingen blir byggnationer och utbyggnad av städernas infrastruktur en självklar del i vår vardag. Vi är många som påverkas av detta och arbetet kan bli komplext då det är mycket människor och fordon i rörelse och ytor som redan innan var begränsade ska nu samsas även med ett bygg- eller anläggningsområde. Som en del i omställningen mot ett grönare samhälle så har också elcyklar och elsparkcyklar ökat avsevärt vilket innebär högre hastigheter på våra gång-och cykelbanor.
 
Det har tidigare saknats objektiva och accepterade egenskapskrav för tillfälliga trafikanordningar inom GC-miljön vilket upplevts som diffust hos såväl beställare som leverantörer av tillfälliga trafikanordningar och under 2022 introducerades alltså den nya standard SS7750-1.
 

Webinar

I vårt inspelade webinar från oktober 2023 kan du höra mer om vad standarden innebär, varför den har tagits fram, vilka är det vanligaste olyckstyper när det gäller oskyddade trafikanter, hur sköter sig leverantörerna och vilka brister är vanligast samt hur man kan arbeta för att öka säkerheten på gång- och cykelvägar.
 
 

Vi på Ramudden har som mål att alla ska komma hem oskadda varje dag

Våra många år i branschen i nära samarbete med våra kunder, i dialog med beställare och dagligt arbete med tillfälliga skyddsanordningar har gett oss en gedigen kunskap och ett driv att alltid göra det säkra ännu säkrare. Vi ser stora möjligheter till utökad säkerhet och framkomlighet i våra städer utifrån standarden SS-7750-1 och vi kan med stolthet presentera skyddsanordningar som lever upp till dess rekommendationer och krav.