VD-ordet 2020

Som en allt viktigare samhällsaktör och ett av branschens största företag har Ramudden ett särskilt ansvar att bidra till en hållbar utveckling. Trots pandemin och dess konsekvenser har vi fortsatt att satsa på och utvecklas inom detta område under 2020.

Vår resa mot hållbarhet går vidare

Hans-Olov Blom, koncernchef Ramudden
Ramudden har konsekvent försökt att behålla ordinarie verksamhet i fokus genom pandemin. Vi har följt alla regler, råd och rekommendationer från myndigheterna utan att ta några genvägar. Samtidigt har vi så långt som möjligt försökt att fortsätta som vanligt. Med stor kraft har vi också lyckats ta oss igenom året med förbättrat resultat och ökad omsättning jämfört med föregående år.
 
Vår affärsmodell i sig bygger på hållbarhet genom att vi utnyttjar resurser effektivare under deras livslängd, men också i det hänseendet att vi bidrar till säkrare arbetsplats er. Vårt företags syfte är att jobba för att alla ska komma hem oskadda varje dag. Därför gör vi vårt bästa för att föra upp säkerhetsfrågorna på agendan överallt. Inte minst är förstås våra egna med arbetares kunskaper inom säkerhet högprioriterat och under året har vi satsat mycket på internutbildning, vilket bidrar till att öka säkerheten ute på arbetsplatserna.
 

Snabb digital omställning

Våra utbildare har med stor förtjänst ställt om till digitala undervisningsformer både internt och gentemot kunder. Det är tydligt att nya tekniska hjälpmedel och webbaserade utbildningar kommer att förbli en naturlig del av hur vi utbildar även efter pandemin. Det finns förstås tillfällen då traditionell undervisning fungerar bättre, men jag är över tygad om att detta kommit för att stanna, vilket också bidrar till minskat resande och därmed mindre klimatavtryck.
 
Digitaliseringen är också ett viktigt redskap för att för bättra säkerheten. Inom vår koncern finns det brittiska bolaget HRS som utvecklar smarta digitala lösningar och utrustning som kan höja säkerheten till exempel genom att varna trafikanter om framkomlighet i realtid. Vi arbetar också med annan produktutveckling som utnyttjar ny teknik. Under 2020 har vi till exempel tagit fram en fjärrstyrd bom som tar bort flaggvakterna från den riskfyllda vägen. Vi arbetar även med lösningar där uppkopplade sensorer på utrustningen ger besked huru vida allt står rätt till på arbetsplatsen.
 
Ett annat exempel på smart ny teknik är våra 3D visualiserade TA-planer. De hjälper oss att tillsammans med kunderna optimera våra lösningar i projekterings fasen så att de både skapar säkerhet och i möjligaste mån bibehåller trafikflödena. Generellt ser vi ett ökat intresse för säkerhet hos kunderna och en större vilja att involvera oss i tidigare skeden. Det är alltid bättre för såväl kostnad erna som säkerhet och framkomlighet.
 

Minskade utsläpp i fokus

På miljöområdet arbetar Ramudden för att minska vår klimatpåverkan. Vår ägare Triton deltar i ett kvalitets säkrat initiativ för klimatkompensation för våra koldi oxidutsläpp. Som branschledande företag agerar vi också direkt i vår egen verksamhet genom att till exempel öka vår användning av fossilfria drivmedel. Under året beställde vi i detta syfte sex stycken eldrivna lastbilar som kommer att användas för att köra ut material i storstadsregioner i Sverige. Även i Norge ingår eldrivna fordon numera i vår flotta.
 
Genom en företagsfusion i december 2020 täcker nu Ramudden tillsammans med våra systerbolag in tio europeiska länder. Det innebär nya möjligheter att se och lära av hur man jobbar i andra delar av Europa. Vi kan ta del av best practices från stora delar av kontinenten, vilket öppnar för ytterligare utveckling inom såväl hållbarhets området som i verksamheten i stort. På vår fortsatta väg framåt kommer vårt fokus att ligga på att dra full nytta av alla de fördelar som den nya koncernen för med sig.
 
2020 har varit ett motigt år för många, men vi har visat att Ramuddens affärsmodell håller och att vi lyckas behålla vårt fokus på ökad arbetsplatssäkerhet även i sämre tider. Jag vill tacka alla våra trogna kunder för det fortsatta förtroende de har visat oss och alla våra medarbetare som har ställt upp på ett fantastiskt sätt trots motvinden. Det har varit en tuff period för många på det personliga planet, men ändå har alla huggit i och som företag går vi stärkta ut ur det här. Det är något jag känner mig oerhört stolt över!
 
Hans-Olov Blom,
koncernchef Ramudden
 
 

Mer läsning