Hållbarhet på Ramudden

Vår ambition är hög: vi vill vara en pådrivande kraft för ett hållbart skifte i branschen samtidigt som vi också minskar vårt klimatavtryck. Nu accelererar vi takten och vägen framåt präglas av ett metodiskt arbete med siktet inställt på enhetliga processer och högre grad av centralisering.

Läs vår hållbarhetsrapport

Nya ambitioner för hållbarhetsarbetet

Hållbarhetsarbetet inom Ramudden Nordics & Baltics sker på ett systematiskt sätt i linje med vår strategiska plan samt våra ledningssystem för miljö (ISO 14001), kvalitet (ISO 9001) och arbetsmiljö (ISO 45001). Ansvaret för hållbarhetsarbetet vilar på vår hållbarhetsgrupp inom Ramudden Nordics & Baltics med representanter från respektive land.
 
I nuläget följer vi upp och rapporterar nyckeltal för olycksstatistik, personal och CO2-utsläpp (scope 1 och 2). Varje år hållbarhetsrapporterar vi även till vår ägare Triton.
 
Precis som de flesta andra aktörer påverkas vi av EU:s allt stramare regelverk. De kommande åren behöver vi anpassa oss till bland annat Energy Efficiency Directive (EED), Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) och Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Det här innebär stora förändringar och utmaningar, men fungerar samtidigt som en hävstång för att arbeta på ett smartare och mer effektivt sätt.
 
Från 2025 omfattas vi av de nya rapporteringsreglerna CSRD och 2024 blir därför ett pilotår då vi inom Ramudden Nordics & Baltics börjar rapportera till Ramudden Global.
 
För hållbarhetsarbetet inom Ramudden Nordics & Baltics, har vi identifierat tre fokusområden baserat på vår riskanalys utförd i linje med ledningssystemet Karma samt ISO-standarderna för kvalitet 9001, miljö 14001 och arbetsmiljö 45001. Vi har även tagit hänsyn till intressentdialogen och vår ägare Tritons hållbarhetskrav.
Utöver detta, hjälper FN:s globala mål för hållbar utveckling oss att höja blicken och hålla rätt kurs i arbetet.
 

Fokusområde: Ansvarsfulla relationer och ekonomisk stabilitet

Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur: Ramudden säkrar arbetsplatserna när infrastruktur underhålls och byggs ut. Inom fokusområdet arbetar vi med digitalisering och innovationer för att ständigt öka kvalitet och effektivitet. Det gör vår och våra kunders verksamhet mer hållbar.
 
Mål 11 - Hållbara städer och samhällen: Ramudden bidrar till högre generell säkerhet genom att vi säkrar arbetsplatser vid infrastrukturprojekt och byggarbeten när våra städer ska utvecklas i hållbar riktning. Inom ramen för fokusområdet engagerar vi oss genom olika initiativ i branschfrågor och utveckling av regelverk för att ytterligare förbättra säkerheten i våra städer.
 

Fokusområde: Arbetsmiljö och socialt ansvarstagande

Mål 3 - God hälsa och välbefinnande: Våra lösningar inom arbetsplatssäkerhet bidrar till minskade dödsfall och skador till följd av olyckor i samband med vägarbete, byggnation och anläggning. Inom fokusområdet bidrar även våra satsningar på hälsa och friskvård till medarbetarnas välbefinnande, liksom vårt stöd till idrottsrörelsen och ideella verksamheter.
 
Mål 4 - God utbildning för alla: Ramudden satsar på utbildning och kompetensutveckling för medarbetare och erbjuder detsamma som en tjänst till kunder. Inom fokusområdet ingår vår strävan att höja kunskapsnivån inom säkerhet både internt och i branschen i stort. Detta hjälper till att uppfylla målet om god utbildning.
 
Mål 10 - Minskad ojämlikhet: Vår övertygelse om allas lika värde styr oss i arbetet för att främja mångfald, motverka diskriminering, öka jämlikhet och skapa en arbetsmiljö där medarbetarna känner sig trygga.
 

Fokusområde: Miljö och klimatpåverkan

Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna: Ramudden arbetar för att ställa om till en mer klimatsmart verksamhet. Inom ramen för fokusområdet kartlägger vi vår påverkan och har satt som mål att minska CO2-utsläppen i linje med Parisavtalet. Vi moderniserar vår fordonsflotta, väljer mer klimatsmarta drivmedel och optimerar transporter.
 

Frågor?

Har du frågor kring vårt hållbarhetsarbete hör av dig till:

Nickan Larsson, Head of Sustainability 
Tfn. 070-347 30 44

Mer kraft åt hållbar förändring

Som en del av något större, får vi både utökat ansvar och förnyad kraft när det gäller att bana väg för hållbara förändringar. Året 2023 har präglats av nya globala processer, fler digitaliserade etableringar samt ett starkt fokus på innovation och utveckling.

VD-ordet