Hållbarhet på Ramudden

Vi strävar efter att vara en ledande och pådrivande kraft för hållbarhet i branschen. För oss handlar det om ett sätt att vara på och agera.

Läs vår hållbarhetsrapport

Så driver vi hållbarhetsarbetet

Agenda 2030 – FN:s globala mål för en hållbar utveckling.
Vi arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling med avstamp i FN:s globala mål. Ambitionen är att minska vår påverkan samtidigt som vi är en pådrivande kraft för ett grönt skifte inom branschen som helhet. Medvetenheten ökar snabbt och vi märker allt oftare av hållbarhetskrav i olika upphandlingar, främst kopplat till CO2-utsläpp.
Förutom ansvarstagandet för människor, samhälle och miljö, är det vår fasta övertygelse att hållbarhetsarbetet även gör oss konkurrenskraftiga som leverantör och attraktiva som arbetsgivare. Här har vi ett försprång: omsorg om miljön är inbyggd i vår affärsmodell. Redan på planeringsstadiet effektiviserar vi projekt utifrån logistik, säkerhet, kostnader och miljöbelastning. Eftersom våra kunder hyr utrustning från oss i stället för att köpa in den själva ökar vi också resurseffektiviteten; vi höjer nyttjandegraden under utrustningens hela livslängd.
 

Fler kvinnor behövs

Även om vi är bäst i branschen med 20% kvinnliga medarbetare, så gör vi allt vi kan för att locka fler kvinnor till vår mansdominerade bransch. Vi vill göra vårt för att bidra till en mer jämställd byggbransch.
 

Rättvisa

En annan viktig del av hållbarhetsarbetet är att alltid möta dig som kund med stor respekt, vara lyhörda och rättvisa i alla aspekter. Vi har en tydlig antikorruptionspolicy och ställer samma krav på våra leverantörer.
 

Ramverket för en hållbar verksamhet

Det yttersta syftet med vårt hållbarhetsarbete är att bidra till att förverkliga FN:s mål. Bland de 17 målen har vi identifierat ett antal mål där Ramudden har störst möjlighet att göra något konkret. De har kopplingar till vårt hållbarhetsarbete och vår affärsstrategi.
 
Mål 3 - Hälsa och välbefinnande
Mål 4 - God utbildning för alla
Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 10 - Minskad ojämlikhet
Mål 11 - Hållbara städer och samhällen
Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna
 

Frågor?

Har du frågor kring vårt hållbarhetsarbete hör av dig till vår KMA-chef: 

God tillväxt trots ett utmanande år

Liksom för andra företag har också vår verksamhet präglats av ett år med många osäkerhetsfaktorer. Trots det har vi fortsatt leverera på båda gamla och nya marknader och vi har gjort det med bravur. Jag är genuint stolt över det arbete som organisationen bedriver varje dag, säger Morten Finslo.

Koncernchefen har ordet