Kundportal

|

Välj språk:

SE FI NO EE

Ramudden AB, allt inom trafikanordningar, när och där det behövs

Hyresvillkor - fordon

§1. Fordonets användning

Fordonet får användas för normalt brukande inom Sverige av hyresmannen eller med hyresmannens samtycke och på hans ansvar av person tillhörande samma företag. Skall annan person köra fordonet fordras särskilt medgivande av uthyraren. Hyresmannen svarar för att den som kör fordonet har behörighet att framföra fordonet.
Önskar hyresmannen använda fordonet utanför Sverige kan detta ske efter uthyrarens medgivande angivet på kontraktet.
Hyresmannen är medveten om att hans rätt att disponera fordonet enligt hyresavtalet omedelbart upphör om han utan uthyrarens skriftliga tillstånd försöker föra bilen ut ur Sverige. Detta innebär att Polis/Tull eller annan som handlar i uthyrarens intresse har rätt att omhänderta och kvarhålla fordonet. Hyresmannen är ansvarig för samtliga kostnader som uthyraren kan drabbas av om hyresmannen eller dennes ställföreträdare olovligen fört fordonet utanför Sverige eller de länder uthyraren skriftligen godkänt. Hyresmannen får inte hyra ut fordonet till annan. Transport med fordonet av personer eller gods mot ersättning är inte tillåten. Fordonet får ej användas till att draga, skjuta eller eljest flytta annat fordon. Det är inte tillåtet att använda fordonet i motortävlingar.

§2. Hyra och dröjsmål med betalning

Hyresmannen ansvarar för att hyran erläggs. I de fall hyreskostnaden skall erläggas av annan än hyresmannen, t ex faktureras juridisk person, ansvarar ändock hyresmannen genom sin underskrift solidariskt för att hyreskostnad erläggs. Uthyraren äger rätt att begära depositionsbelopp eller förskott på hyran. I hyran ingår inte kostnader för drivmedel samt Ad-blue. Om hyresmannen inte betalar hyran på förfallodagen utgår dröjsmålsränta.

§3. Försenad eller utebliven leverans

Uthyraren skall tillhandahålla fordonet vid avtalad tidpunkt. Kan uthyraren inte uppfylla detta är hyresmannen berättigad till nedsättning av hyran som svarar mot dröjsmålet, eller om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för honom, häva avtalet. Hyresmannen är därutöver berättigad till ersättning för den styrkta skada som han åsamkats till följd av dröjsmålet. Hyresmannen äger inte rätt att häva avtalet om uthyraren genast och utan märkbar olägenhet för hyresmannen erbjuder annat godtagbart fordon. Uthyraren går fri från ersättningsansvar om han kan visa att dröjsmålet beror på omständigheter utanför hans kontroll som han skäligen inte kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Ersättning utgår inte för förlust i näringsverksamhet.

§4. Fordonets skötsel

Hyresmannen ansvarar för att fordonet vårdas väl och skall se till att det bibehålls i funktionsdugligt och lagenligt skick. Om fordonet utnyttjas för längre körsträcka än 500 mil, skall hyresmannen se till att föreskrivna serviceinspektioner utförs på auktoriserad märkesverkstad och att anteckning görs i serviceboken. Uthyraren skall upplysa om vid vilken mätarställning sådan serviceinspektion skall ske. Kostnaden för serviceinspektionen ersätts av uthyraren. Uthyraren har rätt att besiktiga fordonet under hyrestiden, om han har skälig anledning att anta att äganderätten sätts i fara eller att betydande risk för värdeminskning föreligger, utöver vad som följer av ett normalt brukande.

§5. Åtgärder vid fel, skada eller stöld

Hyresmannen skall så snart som möjligt underrätta uthyraren om fel eller skada på fordonet samt om stöld under hyrestiden. Uthyraren skall efter sådan underrättelse meddela hyresmannen vilka åtgärder som skall vidtagas. Reparationskostnad skall ersättas av uthyraren om inte hyresmannen skall svara för kostnaden enligt punkt 8. Hyresmannen skall kunna styrka sina egna utlägg med kvitto eller på annat tillfredställande sätt. Vid försäkringsfall skall hyresmannen så snart som möjligt göra skadeanmälan till uthyraren. Det åligger hyresmannen att vid stöld av fordonet samt vid skada på fordonet som åsamkats av okänd person, göra polisanmälan på den ort där stölden/skadan skett och sända en kopia av anmälan till uthyraren. Vid försumlighet att fullgöra ovanstående svarar hyresmannen gentemot uthyraren för därigenom uppkommen skada.

§6. Uthyrarens ansvar vid driftstopp eller skada

Uthyraren svarar för att fordonet är i funktionsdugligt och lagenligt skick. Uppkommer under hyrestiden p g a fordonets kondition, fel eller driftstopp på detta är hyresmannen berättigad till nedsättning av hyran, eller om detta är av väsentlig betydelse för honom, äger hyresmannen rätt att häva avtalet. Avtalet får dock inte hävas om uthyraren utan oskäligt dröjsmål efter det att han underrättats om felet låter reparera fordonet eller lämnar ersättningsfordon av samma eller liknande typ som det förhyrda och hyresmannen inte har något särskilt skäl att avvisa erbjudandet. Hyresmannen har rätt till skälig ersättning (ej för förlorad arbetsintäkt p g a försening) för den skada som han drabbas av på grund av det felaktiga fordonet. Hyresmannen skall alltid kunna styrka sina utgifter. Ersättning utgår inte för förlust i näringsverksamhet. Uppkommer driftstopp beroende på trafik- eller vagnskada, vilket omöjliggör fortsatt färd eller om fordonet säljs, hävs avtalet efter det att hyresmannen kontaktat uthyraren och vid stöld även gjort polisanmälan.

§7. Hyresmannens ansvar vid överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser

Hyresmannen ansvarar gentemot uthyraren för ekonomiska påföljder på grund av överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser, som kan drabba uthyraren i egenskap av fordonets ägare. Detta gäller dock inte om överträdelsen orsakats av sådana bristfälligheter på fordonet som hyresmannen varken känt till eller borde känna till. Om hyresmannen inte i rätt tid betalar eventuella böter eller avgifter orsakade av överträdelser för vilka han svarar utan uthyraren i egenskap av fordonets ägare tvingas betala dem, har uthyraren rätt att, förutom bötes- eller avgiftsbeloppet, debitera hyresmannen en expeditionskostnad för varje överträdelse.

8. Hyresmannens ansvar och ersättningsskyldighet vid skada på eller förlust av fordonet

Hyresmannen ansvarar gentemot uthyraren för att fordonet inte skadas eller förekommer under hyrestiden. Hyresmannen går fri från ansvar om skadan eller förlusten beror på brister i det hyrda fordonet eller om han annars kan göra sannolikt att skadan eller förlusten inte vållats av honom genom oaktsamhet. Hyresmannen skall betala full ersättning för eventuella skador. Om hyrfösäkring tecknas betalas självrisker enligt nedan:

Självrisker gällande 20140301:

Tung Lastbil = Höjdledsskada 20% av BB + 50% av BB ( 31.000:-)
(Obs! fr. o .m 150301 20% + 100% av BB =53.200:-)
Tung Lastbil = Vagnskada 20% av BB ( 8.800:-)
Tung Lastbil = Trafiksjälvrisk 20% av BB ( 8.800:-)
Tung Lastbil = Stöld 10% av BB ( 4.400:-)
Tung Lastbil = Glasskada 35% av skada, lägst 1000:-
Tung Lastbil = Bärgning / räddning 10% av skada, lägst 1000:-

Lätt Lastbil = Höjdledsskada 5000:- + 25% av BB ( 16.100:-)
Lätt Lastbil = Vagnskada 5000:-
Lätt Lastbil = Trafiksjälvrisk 3500:-
Lätt Lastbil = Stöld 1800:-
Lätt Lastbil = Glasskada 35% av skada, lägst 1000:-
Lätt Lastbil = Bärgning / räddning 1500:-
Lätt Släpvagn = Vagnskada 1500:-
Lätt Släpvagn = Stöld 1500:-

Vid vagnskada har hyresmannen som alternativ till att ersätta uthyraren enligt ovan och efter överenskommelse med uthyraren rätt att på egen bekostnad låta reparera skadan fackmässigt. Härvid har hyresmannen att erlägga hyra tills bilen är reparerad och återlämnad till uthyraren. Vid nyttjande av fordonets rättsskyddsförsäkring debiteras hyresmannen självrisk enligt försäkringsbolagets villkor. Vid parkeringsskador, eller om annan bilförare smitit, krävs polisanmälan och om möjligt vittnesuppgifter. Om fordonet vid återlämnandet befinns vanvårdat eller nedsmutsat är uthyraren berättigad att ta ut en skälig kostnad för återställande av fordonet.

9. Begränsning av skada

Det åligger såväl hyresmannen som uthyraren att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummar han det får han själv en motsvarande del av förlusten.

10. Återlämnande

Vid hyrtidens utgång skall hyresmannen återlämna fordonet på den plats där det avhämtats eller på plats som särskilt har avtalats. Hyresmannen har rätt att återlämna fordonet före utgången av den överenskomna hyrestiden. Vid återlämnandet skall fordonet lämnas i samma skick som vid avhämtandet. Uthyraren och hyresmannen skall om möjligt gemensamt besiktiga fordonet för bedömning av dess skick. Återlämnandet skall ske under uthyrarens normala öppettid, om inte annat avtalats. Om hyresmannen inte återlämnar fordonet enligt avtalet är han alltid skyldig att ersätta uthyraren de kostnader som varit nödvändiga för att återställa fordonet till sådan plats där det kan tas i bruk av uthyraren. Hyresmannen är därtill skyldig att betala ytterligare hyra enligt avtalet vid försenad återlämning som inte kan hänföras till uthyrarens ansvar punkt 6. Uthyraren äger inte göra gällande några befogenheter i anledning av dröjsmål med återlämnandet om underlåtenheten att återlämna fordonet eller att begära att hyrestiden förlängs beror på dödsfall, allvarlig sjukdom eller annan liknande omständighet. Det är förbjudet vid straffansvar att bruka fordonet efter hyrtidens utgång.

11. Uthyrarens hävningsrätt mm

Uthyraren har rätt att häva avtalet om a) hyresmannen inte fullgör sina betalningsåtaganden gentemot uthyraren och inte betalar inom skälig tid efter det att uthyraren påmint honom om detta b) fordonet utsätts för onormal körning eller vansköts så att betydande risk för värdeminskning föreligger c) hyresmannen i övrigt åsidosätter bestämmelse i detta avtal, vars iakttagande är av väsentlig betydelse för uthyraren.

12. Behandling av personuppgifter

Uthyraren behandlar hyresmannens personuppgifter i ett datoriserat register för att kunna fullgöra sina förpliktelser och tillvarataga sina rättigheter enligt detta hyresavtal. De personuppgifter som behandlas är namn, personnummer, körkortsinnehav, adress, telefon och e-postadress. Vidare registreras uppgifter om hyrbil, körsträcka, priser och villkor mm. Personuppgifterna används uteslutande i uthyrningsverksamheten och uppgifterna lämnas inte ut till annan. Uppgifterna inhämtas från hyresmannen eller hyresmannens företag. I fall då hyresmannens betalningsförpliktelse inte fullgörs kan ytterligare personuppgifter komma att inhämtas från offentligt tillgängliga register och lagras under ärendets handläggning. Uppgifterna lämnas i sådant fall ut till inkassoföretag, myndighet/domstol för indrivning, fastställelse och fullgörande av avtalsförpliktelse.

De behandlingar av personuppgifter som förekommer är lagring och bearbetning av uppgifterna för avtalets fullgörande samt, i de fall hyresmannen inte skriftligen motsätter sig det, för marknadskommunikation. Uppgifterna sparas i 36 månader efter det att avtalsförhållandet avslutats.

Hyresmannen har rätt att en gång per år utan kostnad, skriftligen begära att ta del av vilka uppgifter som registrerats. Hyresmannen har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter.