Kundportal

|

Välj språk:

SE FI NO EE

Ramudden AB, allt inom trafikanordningar, när och där det behövs

Terms and conditions in English

Allmänna villkor - Uthyrning och Försäljning

Senast uppdaterad: 2019-03-28

Allmänna vilkor - hyra och försäljning Allmänna vilkor - hyra och försäljning (65 KB)

§1 Tillämplighet

Dessa allmänna villkor tillämpas när Ramudden hyr ut t.ex. vägavstängningar, skyddsbarriärer, skyltning, trafiksignaler, farthinder eller andra Hyresobjekt till Kunden. Dessa allmänna villkor utgör en integrerad del av Avtalet, och avvikelser från dessa allmänna villkor måste avtalas skriftligen för att bli gällande.

§2 Definitioner

I dessa allmänna villkor har följande begrepp den innebörd som anges nedan:

”Avtalet” avser avtalet mellan Ramudden och Kunden om uthyrning av ett eller flera Hyresobjekt (oavsett om avtalet är i skriftlig, muntlig eller annan form).

”Hyresobjektet” avser det objekt (vägavstängningar, skyddsbarriärer, skyltning, trafiksignaler, farthinder eller annan lös egendom) som Ramudden enligt Avtalet ska hyra ut till Kunden.

”Kunden” avser den part med vilken Ramudden ingått Avtalet.

”Ramudden” avser Ramudden AB, org. nr 556674-6730, eller sådant annat bolag inom Ramudden-koncernen som är angivet som part till Avtalet.

§3 Tolkning

Hänvisningar till ”Avtalet” innefattar även dessa allmänna villkor. Om Avtalet omfattar uthyrning av flera Hyresobjekt avser hänvisningar till ”Hyresobjektet” varje Hyresobjekt för sig om inget annat anges.

§4 Nyttjanderätt

Kunden får genom Avtalet en begränsad rätt att nyttja Hyresobjektet under hyrestiden och i enlighet med villkoren i Avtalet. Hyresobjektet är och förblir Ramuddens (eller dess underleverantörs) egendom under hyrestiden. Ingenting i Avtalet innebär eller ska tolkas som att Kunden får äganderätten till Hyresobjektet.

§5 Begränsningar

Kunden får inte nyttja Hyresobjektet i strid med Avtalet, tillämplig lag, myndighetsbeslut eller på sätt som riskerar att påverka Ramuddens äganderätt. Kunden får inte heller (a) märka om eller på annat sätt ändra identifikation av Hyresobjektet, skriftliga instruktioner eller liknande, (b) infoga eller sammanfoga Hyresobjektet i fast eller lös egendom tillhörande annan än Ramudden, eller (c) pantsätta, överlåta, uthyra eller på annat sätt upplåta rättighet till Hyresobjektet till tredje man.

§6 Avhämtning.

Kunden ska avhämta Hyresobjektet vid överenskommen depå. Om parterna avtalat om att Ramudden ska ombesörja transport ska Hyresobjektet istället avlämnas på avtalad plats. Ramudden är inte skyldig att inhämta kvittens av avlämnandet eller kontrollera eventuell mottagande persons behörighet. Kunden ansvarar alltid för lastning och lossning av Hyresobjektet.

§7 Hyrestid.

Hyrestiden börjar på den dag när Ramudden håller Hyresobjektet tillgängligt för avhämtning från Ramuddens depå. Om Ramudden ombesörjer transport av Hyresobjektet börjar hyrestiden istället den dag Ramudden avlämnar Hyresobjektet på avtalad plats.

Hyrestiden löper under den period som anges i Avtalet. Om Kunden inte återlämnar Hyresobjektet till Ramudden vid utgången av en bestämd hyrestid ska Kunden alltid betala hyra för Hyresobjektet fram till att Hyresobjektet återlämnats till Ramudden i enlighet med punkt 19.

Om ingen bestämd hyrestid följer av Avtalet löper Hyrestiden till dess att Kunden återlämnar Hyresobjektet enligt punkt 19.

§8 Försening.

Om särskild leveranstid avtalats för Hyresobjektet, och Ramudden inte avlämnar Hyresobjektet inom den tiden, har Kunden rätt till förseningsvite om 25% av den tillämpliga dagshyran för Hyresobjektet för varje dag som förseningen pågår. Det totala förseningsvitet ska dock inte överstiga 10 000 SEK för samtliga Hyresobjekt som ingår i samma leveranstillfälle. Ramudden ansvarar inte för försening utöver vad som framgår av denna punkt.

§9 Mottagningskontroll

Kunden ska snarast efter mottagandet av Hyresobjektet, och alltid innan Hyresobjektet tas i drift, utföra erforderlig kontroll samt noggrant undersöka Hyresobjektet.

§10 Reklamation av fel.

Kunden ska reklamera fel i Hyresobjektet eller tillhörande handhavandeinstruktion till Ramudden snarast efter mottagande och senast fem dagar efter att Hyresobjektet blivit tillgängligt för Kunden. Om Kunden inte reklamerar enligt det föregående ska Hyresobjektet anses mottaget i fullgott skick.

§11 Användningsföreskrifter

(a) Kunden ska i samband med avhämtning och avlämning av Hyresobjektet tillse att denne fått tillräckliga instruktioner för handhavande och skötsel av detsamma. Om Hyresobjektet omfattas av särskilda handhavandeföreskrifter ska Kunden tillse att endast behörig och kvalificerad personal använder Hyresobjektet.

(b) Kunden ska använda Hyresobjektet i enlighet med tillhörande instruktioner och endast för arbetsuppgifter och under arbetsförhållanden för vilket det typiskt sett är avsett.

(c) Kunden ska förvara Hyresobjektet på sådant sätt att det inte utsätts för åverkan, olovligt nyttjande eller tillgrepp. Om Hyresobjektet förvaras på uppställningsplats, i lager eller annat avskilt område ska Kunden säkerställa att förvaringsplatsen som lägst uppfylla Skyddsklass 1 enligt SSF 200 Inbrottsskydd – byggnader och lokaler.

(d) På Ramuddens begäran ska Kunden underrätta Ramudden om var Hyresobjektet förvaras och används och tillse att Ramudden obehindrat har tillträde till den platsen.

(e) Kunden ska vidta lämpliga åtgärder avseende tillsyn och skötsel av Hyresobjektet. Förutom att bekosta driv- och smörjmedel, ska Kunden även ombesörja och bekosta utbyte av förbrukningsmaterial och slitdelar.

(f) Kunden får inte utan särskilt tillstånd från Ramudden: (i) uppgradera, reparera (annat än tillsyn och skötsel enligt (e) eller på annat sätt göra ingrepp i Hyresobjektet eller i programvara som ingår i Hyresobjektet, eller (ii) flytta Hyresobjektet till annan plats än som avtalats eller låta annan än Kunden använda Hyresobjektet.

§12 Besiktningar.

Ramudden ansvarar för obligatoriska besiktningar av Hyresobjektet, varvid Kunden ska medverka i nödvändig omfattning. Ramudden får efter avisering utföra obligatorisk besiktning av Hyresobjektet på arbetsplatsen och under normal arbetstid.

§13 Åtgärder vid stöld

Om Hyresobjektet stjäls under hyrestiden ska Kunden omedelbart polisanmäla händelsen och informera Ramudden. Fram till att polisanmälan inkommit till Ramudden debiteras avtalad hyra för Hyresobjektet.

§14 Rättsliga åtgärder

Om en rättslig åtgärd vidtas beträffande Hyresobjektet (såsom utmätning eller kvarstad) eller om Kunden försätts i konkurs eller blir föremål för annan exekutionsåtgärd ska Kunden: (a) uppvisa sitt exemplar av Avtalet för Kronofogdemyndigheten eller konkursförvaltaren samt upplysa Kronofogdemyndigheten eller konkursförvaltaren om Ramuddens (eller dess underleverantörs) äganderätt till Hyresobjektet, och (b) omedelbart underrätta Ramudden om den av Kronofogdemyndigheten vidtagna åtgärden eller konkursbeslutet.

§15 Fel i Hyresobjektet

Hyresobjektet ska ha de egenskaper som framgår av Avtalet. Om Hyresobjektet inte fungerar enligt Avtalet, och felet inte beror på sådan skada som Kunden ansvarar för, ska Ramudden utan oskäligt dröjsmål efter Kundens reklamation åtgärda felet. Kunden behöver inte betala hyra under avhjälpandeperioden. Ramudden ansvarar inte för fel i Hyresobjektet utöver vad som framgår av denna punkt.

§16 Skada på Hyresobjektet

Kunden ansvarar oberoende av vållande under hyrestiden för förlust av Hyresobjektet och för alla skador som inte utgör normal förslitning. Kunden ska anmäla skada till Ramudden och Ramudden beslutar därefter hur Hyresobjektet ska repareras. Om Hyresobjektet förlorats eller skadats så att det inte kan repareras ska Kunden ersätta Ramuddens återanskaffningskostnad och eventuella andra kostnader (exempelvis kostnad för transport och destruktion av Hyresobjektet).

§17 Skada på annan egendom

Kunden ansvarar under hyrestiden för skada som Hyresobjektet orsakar på Kundens eller tredje mans egendom. Kunden ska hålla Ramudden skadelös i anledning av alla eventuella krav från tredje man härrörande ur skador på person eller egendom som orsakats av Hyresobjektet under hyrestiden.

§18 Information om potentiell skada

Kunden ska informera Ramudden om alla inträffade olyckor, incidenter och andra händelser som riskerar att påverka Hyresobjektets kvalitet eller funktion, oavsett om Kunden själv bedömer att Hyresobjektet tagit skada vid händelsen eller inte.

§19 Återlämnande.

Kunden ska återlämna Hyresobjektet vid överenskommen depå. Om parterna avtalat om att Ramudden ska ombesörja transport ska Hyresobjektet istället återlämnas på avtalad plats. Kunden ansvarar alltid för lastning och lossning av Hyresobjektet. Hyresobjektet ska anses återlämnat när retursedel har utfärdats av Ramudden. Vid återlämnandet ska Hyresobjektet vara väl rengjort och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. I annat fall är Ramudden berättigad att vidta nödvändig rengöring och reparation på Kundens bekostnad. Om Hyresobjektet har specialanpassats efter Kundens krav får Ramudden därutöver återställa Hyresobjektet till standardutförande på Kundens bekostnad.

§20 Försäkringar.

(a) Kunden ska på egen bekostnad hålla Hyresobjektet försäkrat under hyrestiden med allriskförsäkring med försäkringsbelopp som minst motsvarar Ramuddens återanskaffningskostnad för Hyresobjektet.

(b) Ramudden ska på egen bekostnad teckna trafikförsäkring om sådan försäkring krävs enligt lag för att Kunden ska få nyttja Hyresobjektet under hyrestiden.

(c) Om inte annat framgår av Avtalet ska vardera part inneha sedvanlig ansvarsförsäkring under hyrestiden som täcker partens ansvar enligt Avtalet.

§21 Hyra

Hyran för respektive Hyresobjekt framgår av Ramuddens vid varje given tidpunkt gällande prislista. Tillbehör till Hyresobjektet debiteras separat. Sanering, rengöring, bränsle och transport av Hyresobjektet sker mot särskild ersättning.

§22 Hyresberäkning

(a) Vid tillämpning av dagshyra är hyresbeloppet den ersättning som Kunden ska betala till Ramudden per kalenderdag. För del av dag debiteras hyra för hela den dagen.

(b) Vid tillämpning av månadshyra är hyresbeloppet den ersättning som Kunden ska betala till Ramudden per kalendermånad.

(c) För samtliga hyresformer debiteras hyra även under semesterperiod och annan motsvarande ledighet.

§23 Fakturering och betalning.

Ramudden får fakturera Kunden varannan vecka i efterskott. Kunden ska betala Ramuddens fakturor senast 30 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning har Ram-udden rätt till dröjsmålsränta om 10% per år samt ersättning för utfärdad betalningspåminnelse samt förseningsavgifter med det belopp som medges enligt lag (för närvarande 60 SEK). Ramudden får därutöver stoppa fortsatt utförande av sina förpliktelser enligt Avtalet fram till att full betalning mottas.

§24 Mervärdesskatt

Samtliga avtalade hyror, priser, avgifter och andra ersättningar är exklusive mervärdesskatt.

§25 Säkerhet

På Ramuddens begäran ska Kunden ställa säkerhet för Hyresobjektet med ett belopp motsvarande återanskaffningskostnaden.

§26 Force Majeure

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt Avtalet om underlåtenheten har sin grund i sådan befriande omständighet som ligger utanför Parts kontroll och som förhindrar fullgörandet därav, såsom t.ex. extrema väderförhållanden (t.ex. brand, torka, översvämning, extrem kyla och ras), krig, rek-visition, beslag, valutarestriktioner, upplopp, knapphet på råvaror och resurser, allmän knapphet samt inskränkningar i tillförsel av drivkraft, arbetskonflikt, långvariga störningar i transporter, data- eller telekommunikation eller strömförsörjning.

Om Part önskar åberopa befriande omständighet ska Parten omedelbart underrätta den andra Parten om när händelsen påbörjades samt när den beräknas upphöra. Om Part underlåter lämna sådant meddelande äger Parten inte rätt att åberopa omständigheten som befrielsegrund.

Tiden för fullgörande av den relevanta förpliktelsen ska förlängas med den tid som den befriande omständigheten fortgick. Oavsett vad som i övrigt gäller enligt Avtalet, får vardera Part säga upp Avtalet till omedelbart upphörande genom skriftligt meddelande till den andra Parten om Avtalets fullgörande förskjuts med mer än 6 månader på grund av befriande omständighet.

§27 Ansvarsbegränsningar.

(a) Ramudden ansvarar endast för direkt skada som uppkommer till följd av Ramuddens vårdslöshet, och Ramudden svarar därmed inte för indirekt skada såsom leveransförse-ningar, stillestånd, driftsavbrott, produktionsbortfall, förlorad använd-ning, förlust av uppgifter, förlust av avtal, utebliven vinst, eller annan ekonomisk följdförlust. (b) Ramuddens totala ansvar under Avtalet ska inte överstiga det lägre av (i) det sammanlagda belopp som Kunden betalat till Ramudden under Avtalet vid tidpunkten för skadans upp-komst, och (ii) 2 000 000 SEK. (c) Kunden har inte rätt att göra gällande andra påföljder vid Ramuddens avtalsbrott än de som uttryckligen framgår av Avtalet.

§28 Förtida uppsägning

Ramudden får säga upp Avtalet till omedel-bart upphörande om Kunden:

(a) bryter mot Avtalet eller gällande lag och inte vidtar rättelse (om rättelse är möjlig) inom 10 dagar från Ramuddens skriftliga begäran om rättelse, eller

(b) inte betalar inom avtalad tid, inställer sina betalningar, påbörjar för-handlingar om uppgörelse med sina borgenärer, blir föremål för an-sökan om konkurs, ger in ansökan om företagsrekonstruktion eller ackord eller dylikt, upphör med sin verksamhet, träder i likvidation eller det enligt Ramuddens bedömning av annat skäl föreligger risk att Kunden inte kommer att fullgöra sina förpliktelser enligt detta Avtal.

§29 Återtagande

Om Ramudden säger upp Avtalet med stöd av punkt 28 eller annan bestämmelse i Avtalet får Ramudden omedelbart återta Hyresobjektet på Kundens bekostnad.

§30 Överlevande bestämmelser.

Bestämmelser i Avtalet som till sin natur eller vad som särskilt angetts är avsedda att fortsätta att tillämpas efter Avtalets upphörande ska göra det, inklusive (men inte begränsat till) punkterna 17, 29 och 31 i dessa allmänna villkor.

§31 Tillämplig lag och tvistlösning

Svensk lag ska tillämpas på Avtalet. Tvist som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handels-kammares Skiljedomsinstitut (”SCC”). Regler för förenklat skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också be-stämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska.

Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul ska omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som med-delas i anledning därav. Information som omfattas av sekretess får inte utan den andra partens föregående skriftliga samtycke vidarebefordras till tredje man. Part ska emellertid inte vara förhindrad att vidarebe-fordra sådan information för att på bästa sätt tillvarata sin rätt mot den andra parten med anledning av tvisten eller om en part enligt författ-ning, föreskrift, myndighetsbeslut, börskontrakt eller motsvarande är skyldig att lämna sådan information.

Oberoende av vad som framgår i denna punkt har Ramudden när som helst rätt att väcka talan vid valfri domstol för återtagande av Hyresobjektet.