Ramudden AB, allt inom trafikanordningar, när och där det behövs

Övriga kurser


Farligt gods

Kursbeskrivning

Farligt gods är ämnen som kan innebära risk för hälsa, säkerhet, egendom eller miljön då det transporteras eller används.
Alla dessa ämnen är indelade i olika klasser beroende på deras specifika kännetecken och därmed farlighet.

ADR är ett europa-gemensamt regelverk för transport av farligt gods på landsväg. Den svenska versionen av regelverket heter ADR-S och ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Innan MSB bildades 1 januari 2009 gavs ADR-S ut av Räddningsverket.

Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska övningar.

Syftet med utbildningen är att ge förare de grundläggande kunskaper som krävs för att transportera farligt gods på ett säkert sätt. Utbildningen skall ge kunskaper om hur man skyddar sig själv och omgivningen mot de risker som kan finnas i samband med dessa transporter.

Om en olycka ändå sker, skall utbildningen göra det möjligt för förarna att vidta sådana åtgärder som är nödvändiga för att begränsa olyckans skadeverkningar.

Ny repetitionskurs kan göras inom 1 år innan den utgående behörigheten upphör.
Den nya behörigheten gäller då från det datum den utgående behörigheten upphör.

 Utbildning  Tidsåtgång Not.
 ADR grundutbildning Styckegods  3 dagar  ADR grundutbildning Styckegods
ADR grundutbildning Tank  2 dagar   Förkrav: ADR Grund styckegods
 ADR Klass 1 (explosivt)  1 dag  Ges endast med ADR Grund stycke
 ADR repetitionsutbildning Styckegods  2 dagar  
 ADR repetitionsutbildning Tank  1 dag  Förkrav: ADR Grund styckegods rep.
 ADR repetitionsutbildning Klass 1  4 tim.  
 ADR 1:3 Bilaga S  1 dag  

Alla kurser ger behörighet för 5 år från kursdatum, därefter måste de förnyas.


Anmälan

Se vår kurskatalog för nästa kurstillfälle 

Nästa kurstillfälle »