Ramudden AB, allt inom trafikanordningar, när och där det behövs

Övriga kurser


Brand och räddning

Kursbeskrivning

Heta Arbeten är arbeten som utförs med metoder som kan orsaka brand. Med metoder menas någon form av verktyg som alstrar värme eller gnistor. För att få göra det måste du vara kunnig och medveten om de stora brandrisker som brandfarliga Heta Arbeten medför. Alla inblandade, Tillståndsansvarige, Hetaarbetaren och Brandvakten, ska därför genomgå utbildningen Heta Arbeten för att få behörighet.

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har ett certifikat. 

Certifikatet måste förnyas var femte år och Brandskyddsföreningen håller register över certifierade personer.


 Utbildning Tidsåtgång
 Heta arbeten  1 dag
 Första hjälpen med HLR  4 tim.

Anmälan

Se vår kurskatalog för nästa kurstillfälle 

Nästa kurstillfälle »