Kundportal

|

Välj språk:

SE FI NO EE

Ramudden AB, allt inom trafikanordningar, när och där det behövs

2.2 Kompetenskrav på vissa personer som utför arbete med trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering (APV 2.2)

Utbildning Arbete på Väg Steg 2.2
Kurslängd: 2 dagar.

 • Arbete på väg, nivå 1

Kort beskrivning

Utbildning Arbete på Väg Steg 2.2, kompetenskrav på vissa personer som utför arbete med trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering (APV 2.2)

Personal som svarar för följande arbeten ska utföra Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat:

 • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar på en fast arbetsplats.
 • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar som är nödvändiga vid trafikdirigering. Exempelvis handhavande av trafiksignal.
 • Se till att fordon som utför rörliga- och intermittenta arbeten eller arbeten med intermittent utmärkning är rätt utrustade för aktuellt arbete.
 • Personal som leder och instruerar medhjälpare med steg 1 kompetens med den praktiska hanteringen av trafik- och skyddsanordningar eller de personer som utför trafikdirigering, exempelvis vakt och lotsförare.

Personal med certifieringskrav ska ha följande kompetens:

 • Ha en fördjupad kunskap av kraven som framgår i steg 1.
 • Kunna tillämpa gällande författningskrav (TrF, VMF, AML, VägL och såp vidare).
 • Kunna tillämpa Trafikverkets regler för trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering.
 • Förstå funktion och begränsningar av energiupptagande skydd samt kunna utföra montage i enlighet med skyddets monteringsanvisningar.
 • Kunna kommunicera på svenska.
 • Kunna utföra daglig tillsyn och egenkontroll, samt kunna dokumentera utförd syn och kontroll.
 • Kunna leda och instruera personal med steg 1 kompetens.
 • Kunna tillämpa aktuell arbetsmiljöplan, arbetsberedning, eller ritning som visar hur trafik- och skyddsanordningar ska placeras.
 • Kunna tillämpa hur trafik- och skyddsanordningar utplaceras för att uppnå en god arbetsmiljö, god säkerhet och acceptabel framkomlighet för trafikanter.
 • Certifikatet gäller i 4 år

Kursbeskrivning

Utbildningen tar upp lagar och regler för den som utför vägarbete och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbete. Vilka risker som finns vid vägarbete och hur de ska förebyggas för att få en säker arbetsplats. Utbildningen innehåller också trafiksäkerhetsfrågor och trafikanters beteende.

Kompetensområde APV 2.2 Kunna
TRVK APV (TDOK 2012:86) TrF + föreskrifter Hela dokumentet med undantag för viten, trafikinformation och kompetenskrav.
2 kap Bestämmelser för alla trafikanter.
3 kap Bestämmelser för trafik med fordon.
10 kap Lokala trafikföreskrifter m.m..
12 kap Bestämmelser för väghållningsarbete.
Hur varningslykta ska vara monterad och användas.
VMF + föreskrifter För vem är VMF skriven och principen hur utmärkning ska utföras.
Vägmärken, trafiksignaler, vägmarkering, andra anordningar som är viktiga vid vägarbeten.
Vilka bestämmelser som gäller vid tillfällig placering av trafikanordningar på vägbana respektive på permanent sätt.
Trafikanordningar på fordon och vägmärkesvagn uppställda och i rörelse.
AML + föreskrifter Lagens ändamål
Upprätta riskanalys och hålla den aktuell. Hur åtgärda eller minimera risker.
AFS 1999:3 Passerande fordonstrafik
Arbetsmiljölagen (AML) och dess föreskrifter AFS 1999:3, AFS 2001:1 AFS 2006:6 mfl. AFS 1999:3 Passerande fordon, §§ 81-86, AMP, Riskanalys
Övriga författningar Väglagen, Vägförordningen Vad är väghållning och hur ska vägarbeten utföras. Lagen och Förordningen om trafikdefinitioner, vägkroppens beståndsdelar Vägområde.

Kursmål

Deltagarna skall efter utbildningen ha goda kunskaper och förståelse för hur agera för att erhålla en god arbetsmiljö och trafiksäkerhet.

Målgrupp

Personal som svarar för följande arbeten ska utföra Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat:

 • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar på en fast arbetsplats.
 • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar som är nödvändiga vid trafikdirigering. Exempelvis handhavande av trafiksignal.
 • Se till att fordon som utför rörliga- och intermittenta arbeten eller arbeten med intermittent utmärkning är rätt utrustade för aktuellt arbete.
 • Personal som leder och instruerar medhjälpare med steg 1 kompetens med den praktiska hanteringen av trafik- och skyddsanordningar eller de personer som utför trafikdirigering, exempelvis vakt och lotsförare.

Kurslängd

 Utbildning Tidsåtgång
 2.2 Kompetenskrav på vissa personer som utför arbete med trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering (APV 2.2)  2 dagar

Anmälan

Se vår kurskatalog för nästa kurstillfälle 

Kurstillfällen »