Ramudden AB, allt inom trafikanordningar, när och där det behövs

Kommunanpassad kurs, Arbete på väg

Grundutbildning, Säkerhet På Väg - Nivå 1 och 2 enligt Trafikverkets kompetenskrav. Längd 8 tim.

Målgrupp

Alla som utför någon form av vägarbete på kommunens gatu- och vägnät.

 • Fordonsförare, Maskinförare av mobila arbetsmaskiner.
 • Personal som utför ett arbete med fordon/mobila arbetsmaskiner på arbetsplatsen.
 • Platsledning som ej omfattas av Påbyggnadsutbildning (utbildning för utmärkningsansvarig.)
 • Alla som ska utbilda sig till utmärkningsansvarig.
 • Personal som ska utföra vakts eller lots arbetsuppgifter.

Kursmål

Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna och förstå:

 • Vad det egna beteendet betyder för säkerheten.
 • Utrusta och utmärka sitt eget fordon samt ha kunskap om var och hur fordonet ska placeras för att 
 • Uppnå optimal säkerhet och bästa tänkbara arbetsmiljö.
 • Identifiera risker och hitta lösningar för att skapa en säker arbetsplats.
 • Ta tillvara den oskyddade trafikantens säkerhet vid en vägarbetsplats.
 • Utföra vakt- och lotsarbetsuppgifter.
 • Trafikreglering på ett säkert sätt såväl för egna personalen som för trafikanterna.
 • Utföra en korrekt utmärkning för trafikreglering.
 • 3 V principen (Varna, Vägleda och Värna)

Anmälan

Se vår kurskatalog för nästa kurstillfälle 


Nästa kurstillfälle »


Har du frågor

Kontakta Lars Häggström
Tel: 070-622 24 07
E-post: lars.haggstrom@ramudden.se

Kursbeskrivning

Utbildningen tar upp lagar och regler för den som utför vägarbete och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbete. Vilka risker som finns vid vägarbete och hur de ska förebyggas för att få en säker arbetsplats. Utbildningen innehåller också trafiksäkerhetsfrågor och trafikanters beteende.
Utöver kommunanpassad utbildning/kompetens ger utbildningen kompetens att utföra vägarbete på trafikverkets vägnät.
Utbildningen kan objekt anpassas efter specifika behov.
Kursdeltagarna erhåller kursdokumentation. Utbildningen avslutas med ett kompetensprov.
Kursdeltagaren erhåller intyg efter godkänt prov.

Kursinnehåll

Utbildningen följer Kommunens handbok Arbete På Väg / Skl handbok Arbete På Väg samt råd Trafikverket anger för Nivå 1 och 2 i TRVK/TRVR Apv samt IFS 2009:4.

 • Allmänt om vägarbeten och kommunens handbok Arbete På Väg
 • V3 principen, Varna, Vägleda, Värna.
 • Säkerhet för oskyddade trafikanter på kommunens gatu- och vägnät.
 • Vägmärken tillåtna på fordon samt krav på storlekar.
 • Skyddsanordningar tillåtna på fordon, dess funktion och handhavande.
 • Lyktor på fordon.
 • Arbete från arbetsplattform.
 • Grundläggande bestämmelser i Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
 • Riskanalys.
 • Kommunens exempelsamling för arbete på väg.
 • Regler för förare av väghållningsfordon.
 • Fordons placering på gata,väg.
 • Möjligheter och skyldigheter vid framförande av fordon för vägarbete.
 • Arbetsmetoder.
 • Eget behov av anpassning efter de arbetsuppgifter som ska genomföras.
 • Vakt och lots arbetsuppgifter samt dess utmärkning.